Näme üçin emeli hemrany GPON-a salmaly?

Näme üçin emeli hemrany GPON-a salmaly?

Göni ýaýlym hemrasy (DBS) we göni öýe (DTH) hemra teleýaýlymyndan lezzet almagyň iň meşhur usulydyr.Munuň üçin hemra antennasy, koaksial kabel, splitter ýa-da köp kommutator we hemra kabul edijisi zerurdyr.Şeýle-de bolsa, kwartiralarda ýaşaýan abonentler üçin sputnik antennasyny gurmak kyn bolup biler.SMATV (hemra ussady antenna teleýaýlymy) binada ýa-da jemgyýetde ýaşaýan adamlar üçin bir hemra nahary we ýerüsti telewizor antennasyny paýlaşmak üçin oňat çözgütdir.Süýümli kabel bilen SMATV RF signaly 20 km uzaklyga ýa-da GWA3530 süýüm optiki güýçlendiriji arkaly gönüden-göni 32 kwartira, 320 ýa-da 3200 ýa-da 32000 kwartiralara paýlanyp bilner.

Bu hemra MSO ýa-da hemra ulgamynyň integratorynyň her bir abonente hususy süýüm kabelini gurmalydygyny aňladýarmy?Elbetde, mümkin bolsa her bir abonent üçin süýüm gerek, ýöne öýde eýýäm GPON süýümi bar bolsa hökman däl.Aslynda, tt Telecom MSO-a degişli GPON süýümini ulanmagyň has çalt usulydyr.Internet her maşgala iň möhüm talaplardan biridir.GPON (1490nm / 1310nm) ýa-da XGPON (1577nm / 1270nm) öýde süýüme esaslanýan meşhur tehnologiýalar: bir optiki çyzyk terminaly (OLT), 1x32 ýa-da 1x64 ýa-da 1x128 PLC süýüm bölüji, 20Km süýüm aralygy we optiki tor birligi (ONU) maşgalada, bize zerur şol bir tor topologiýasy.Sputnik signaly 1550nm optiki penjirede geçirilýär, diňe GWA3530 1550nm optiki güýçlendiriji OLT portuna OLT süýümini girizýäris, PLC bölüjisinde we süýüm kabelinde hiç zat etmeýäris.Her bir abonent öýünde optiki LNB bilen ONU-a çenli bir SC / UPC-den SC / UPC süýümli jumper ulanýarys, her öý işine hemra RF 5 minutda amala aşyrylyp bilner.

çözgüt-2

Gysgaça aýtsak, ýüzlerçe abonenti bolan jemgyýetde hemra teleýaýlymy üçin her öýe süýüm gurmaly bolmagymyz mümkin.Müňlerçe abonentli şäherde ýa-da ýüzlerçe müň abonentli şäherde hemra teleýaýlymyny GPON süýüminiň üstünden goýmak hemra operatory we GPON operatory üçin has täsirli we girdejili iş bolar.

sloution-2

Telecom MSO GPON süýümini paýlaşmaga taýynmy?Kyn we aňsat bolup biler.GPON-da 32 ýa-da 64 ýa-da 128 abonent üçin 2,5 Gbit / sek akym bar, bu ýerde IPTV ýa-da OTT wideo geçirijilik giňliginiň köp bölegini sarp edýär.Netflix we ş.m. ýaly OTT ýerli GPON MSO-a bir teňňe tölemeýär we Netflix-den başga OTT-ler has köp.Sputnik teleýaýlymy mazmuny sebäpli has özüne çekiji.Sputnik operatory aýlyk girdejisini GPON operatory bilen paýlaşmak islese, hemra operatorynyň gysga wagtyň içinde 30K ýa-da 300K goşmaça abonenti bolup biler (bu abonentler hemra gaplaryny gurmak mümkin däl);we GPON operatory abonentlerine goşmaça baha hyzmaty edip we internet hyzmatynyň hilini ýokarlandyryp biler.

surgetes_04
GPON üstünde çözgüt